Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

 

 

ÚVOD

Následující kapitoly by vás měly provést procesem hledání práce v České republice a být vám užitečným pomocníkem. Pouze úvod manuálu je ve třech jazykových verzích (ČJ, RJ, AJ). Zde zjistíte, kdo v ČR nepotřebuje povolení k zaměstnání, co brání cizincům v uplatnění na českém trhu práce. Dále získáte základní představu, co ovlivňuje délku hledání práce a jak dlouho může hledání trvat.

Hlavní část manuálu je jen v jazyce českém, protože ani při hledání práce se bez základní znalosti jazyka neobejdete. Pokud by pro vás byl obsah i tak těžko k porozumění, využijte překladače Google translate.

1. Kdo nepotřebuje povolení k zaměstnání pro práci v ČR

2. Znalost českého jazyka při pracovním uplatnění v ČR

3. Sociální vazby, širší rodina, známí při hledání práce

4. Jak dlouho trvá najít práci

Kdo nepotřebuje povolení k zaměstnání pro práci v České republice?

  • občan členského státu Evropské unie a rodinný příslušník občana EU/ČR, sám ze země mimo EU („ 3.země“) – (pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí  se nepovažují za cizince)
  • Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, může vstoupit na trh práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, pokud obdrží od MV ČR  povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka Evropské unie, nebo se prokáže dokladem o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu, http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_trh_prace
  • Cizinec s trvalým pobytem.
  • Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou (azyl a doplňková ochrana).
  • Cizinec s dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny.
  • Cizinec, který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie.
  • Cizinec, který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání formou denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, a během prezenčního (denního) studia na vysoké škole.
  • Cizinec, který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách, na veřejné VŠ nebo vysoké škole akreditované MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol
  • Další případy, kdy se nevyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo se vydává povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (například duchovní církví, stáže kratší než 1 rok, výměnné studentské programy)                  http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_zvlastni

Upravuje Zákon o zaměstnanosti, č.435/2004 Sb. § 3, 85 a 98 

 

Znalost českého jazyka při pracovním uplatnění

Znalost českého jazyka je naprosto nejdůležitější kompetencí při uplatnění na českém pracovním trhu.

Pokud je hlavní překážkou pro integraci v nové zemi schopnost ovládat oficiální jazyk, u hledání odpovídající práce to platí o to více. Je faktem, že se v ČR čím dál častěji objevují pracovní pozice, které vysloveně vyžadují znalost jiného jazyka, a čeština pro ně není důležitá. Tyto pracovní pozice ovšem nepatří k těm běžným a často se k nim váže i jiná specializovaná kvalifikace. Naopak i při hledání nízko kvalifikované práce typu uklízečka, práce ve skladu, doplňování zboží v supermarketech či u stavebních prací, může hrát úroveň znalosti českého jazyka podstatnou roli. Zaměstnavatel si chce být jistý, že jeho zaměstnanci správně pochopili pracovní úkoly a opakované vysvětlování je pro něj zbytečná práce navíc. Tam, kde se jedná o pracovní pozice spojené s výkonem administrativy, bývá vyžadována i výborná znalost psaného českého jazyka. Kurzy českého jazyka v Centru pro integraci cizinců   E-learning čeština do práce

 

Sociální vazby, širší rodina, kamarádi a známí při hledání práce

Osobní kontakty a vazby, které si v ČR vytvoříte (čeští přátelé a známí) vám mohou být velmi užitečné z hlediska dalších pracovních příležitostí.  Máte-li ve svém okolí či širší rodině osoby, kterým důvěřujete, nebojte se je při hledání práce oslovit s prosbou, zda by Vás mohli někde doporučit.

Cizinci přicházející do nové země se kromě jazykové bariery potýkají i s tím, že většinou opustili svou rodinu, či její část a ztratili své sociální vazby budované často od raného dětství. Překonat tuto barieru a vytvořit si nové fungující vztahy trvá delší čas, zvlášť když v cestě do české společnosti brání jazykový handicap. Je nicméně velmi užitečné se snažit zde nové kontakty a vazby aktivně budovat, právě i z hlediska rozšíření možností při hledání zaměstnání. Řada pracovních nabídek se totiž vůbec v pracovní inzerci ani neobjeví a místo se obsadí neformálními cestami. Zprostředkování pracovní nabídky skrze osobní kontakt má oproti dalším způsobům některé výhody – váš profesní profil bude dál předán adresně a s kladnou referencí.

Při hledání práce „přes známé“ hovoříme samozřejmě pouze o osobách z vašeho okolí, kterým můžete plně důvěřovat. Získání práce přes různé pochybné zprostředkovatele („klienty), kteří se snaží z vaší práce mít pouze osobní zisk, je naopak velkým nebezpečím, kterému jsou cizinci v ČR vystaveni často právě díky nedostatku jiných kvalitních osobních vazeb.  

 

Jak dlouho trvá najít práci?

Pokud se práce nedaří najít během první několika měsíců, neztrácejte naději. I českým občanům trvá nalezení (kvalifikovaného) zaměstnání průměrně 9 měsíců a podle statistik OECD[1] každý druhý nezaměstnaný imigrant v Evropě hledá práci více než rok.

Doba hledání práce je u každého jiná, ovlivňuje ji mnoho faktorů. Z těch vnějších je to např. aktuální situace na trhu práce, tj. výše nezaměstnanosti a poptávka na trhu práce po vaší kvalifikaci (vzdělání a praxi), popř. lokalita, kde hledáte.  Mezi vaše vnitřní faktory, které vám dobu práce prodlužují nebo naopak zkracují, patří pak to, jak se orientujete ve způsobech hledání práce, vaše osobní vazby v ČR, ochota dojíždět za prací, minimální akceptovatelná mzda, ale třeba i síla a odolnost vaší osobnosti.

Někteří zaměstnavatelé bohužel při výběru zaměstnanců postupují diskriminačně, i když to nepřiznávají otevřeně - mohou preferovat zaměstnance s určitými charakteristikami (pohlaví, věk, národnost aj.) a uchazeč nemá moc šanci to ovlivnit. Řadu kritérií, rozhodujících při výběrovém však můžete ovlivnit tím, že zapracujete na své schopnosti kvalitní sebeprezentace (CV, telefonický kontakt, pracovní pohovor).

Obecně platí, že pracovní místa na nižších pozicích (prodavačka, dělnické profese, obchodní pozice) jsou obsazována rychleji, než pozice manažerské a specializované - vysoce kvalifikovaných pracovníků je méně a jejich výběr je náročnější.


[1] Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, rok 2013.