Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO

1. Pracovní poměr

2. Pracovní smlouva

3. Dohoda o provedení práce (DPP)

4. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

5. Hrubá/čistá mzda

6. Práce přesčas

7. Případy pracovního volna

8. Ochranná doba

9. Odstupné

10. Potvrzení o zaměstnání (dříve "zápočtový list")

11. Skončení pracovního poměru

12. Dohoda o rozvázání pracovního poměru

13. Výpověď

14. Okamžité zrušení pracovního poměru

15. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

1. Pracovní poměr

 • je pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a řídí se Zákoníkem práce
 • zakládá se pracovní smlouvou (viz níže) a vzniká dnem nástupu do práce
 • pracovní smlouva musí být vždy písemná, jeden výtisk je vždy pro vás jako zaměstnance
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle 3 měsíce od vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr
 • oznámení ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné
 • většina zaměstnavatelů s vámi nejprve uzavře pracovní poměr na dobu určitou, tzn. v pracovní smlouvě je uvedeno datum ukončení pracovního poměru nebo doba trvání pracovního poměru

U stejného zaměstnavatele můžete pracovat na dobu určitou bez přerušení maximálně 3 roky a zaměstnavatel vám ji může maximálně 2x prodloužit to však neplatí pro důchodce, u sezónních prací a u práce přes agenturu.

U cizinců, kteří potřebují pracovní povolení omezuje trvání pracovního poměru doba platného povolení k pobytu v ČR.

 

S jakými dohodami a smlouvami se můžete setkat?

Pracovní smlouva

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti

 

1. Pracovní smlouva

CO NAJDETE V PRACOVNÍ SMLOUVĚ?

V pracovní smlouvě musí být:

Den nástupu do práce

 • datum – od tohoto dne vzniká pracovní poměr
 • může jít o jakýkoli den, nemusí to být jen pracovní den
 • pokud v den nástupu do práce nepřijdete, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit

Druh práce

 • profese nebo konkrétně popsaná práce, kterou se zavazujete pro zaměstnavatele vykonávat
 • je lepší, pokud máte druh práce popsán ve smlouvě detailněji (příliš obecný druh práce dovoluje zaměstnavateli přidělit vám jakoukoli práci)
 • součástí pracovní smlouvy může být pracovní náplň - zde jsou popsány pracovní úkoly pro vaši profesi

Místo výkonu práce

 • adresa nebo město, kde budete pravidelně pracovat
 • může zde být i více míst (pozor: ne celá ČR!) – pozor, zaměstnavatel po vás může chtít, abyste pracoval v kterémkoliv z těchto míst a nemusí vám proplácet cestovné.

 

V pracovní smlouvě může být také:

Zkušební doba

 • doba na začátku pracovního poměru, během které můžete vy i zaměstnavatel pracovní poměr ihned ukončit i bez udání důvodu (není povinná, ale je obvyklá)
 • může být max. 3 měsíce, ale i kratší (u vedoucích pracovníků max. 6 měsíců)
 • musí být sjednána písemně nejpozději v den nástupu do práce
 • zaměstnavatel ji nesmí zpětně požadovat ani prodlužovat (prodlouží se ale např. o dny nemoci, dovolené)
 • ve smlouvě máte napsáno, kolik peněz dostanete za 1 hodinu práce nebo za 1 měsíc = hrubá mzda (z této mzdy se ještě odečítá sociální a zdravotní pojištění, daň podle zákona)
 • ve smlouvě může být napsána 1 částka nebo více částek (základní mzda, odměny, osobní ohodnocení nebo srážky ze mzdy)
 • bývá uveden výplatní termín (den, do kdy vám zaměstnavatel musí vyplatit mzdu) a způsob výplaty (hotově nebo na bankovní účet)
 • pokud máte mzdu napsanou v pracovní smlouvě, zaměstnavatel ji může měnit jen s vaším souhlasem
 • pokud je mzda popsána v samostatném dokumentu – mzdovém výměru, zaměstnavatel ji může měnit i bez vašeho souhlasu

 

Dovolená

 • ve smlouvě může být uvedena jako počet dnů nebo týdnů
 • máte nárok min. na 4 týdny/20 dnů dovolené za rok, zaměstnavatel vám může dát dovolenou navíc
 • musíte se seznámit s pravidly, jak a koho žádat o dovolenou, kolik dní dovolené si můžete vzít najednou a ve kterou dobu
 • počet dní dovolené platí pro odpracovaný kalendářní rok (pokud začnete pracovat v průběhu roku, délka vaší dovolené se zkracuje)

 

Pracovní doba

 • ve smlouvě je napsáno, kolik hodin týdně budete pracovat (max. 40 hodin týdně)
 • dále může být uvedeno, jestli budete mít pracovní dobu pravidelnou, nepravidelnou, na směny, s posunutým začátkem apod.
 • zaměstnavatel vám může z vážných provozních důvodů nařídit pracovat přesčas max. 8 hodin za týden a max. 150 hodin za rok (může i více, pokud s tím budete souhlasit).
 • POZOR! Když máte v pracovní smlouvě uvedeno, že ve mzdě máte zahrnutou i práci přesčas již nemáte nárok na příplatky nebo náhradní volno.

 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a vy i zaměstnavatel dostanete jeden originál pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, kterou budete vykonávat, místo nebo místa, kde budete práci vykonávat, den nástupu do práce+ datum ukončení pracovního poměru nebo dobu trvání pracovního poměru, když uzavíráte pracovní poměr na dobu určitou

 

Pracovní smlouva s agenturou práce

POZOR! Od 1.7.2017 agentury opět mohou přidělovat zaměstnavateli cizince ze třetích zemí, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání.

 • Zaměstnavatelem je agentura, která vás může dočasně přidělit na práci k jinému zaměstnavateli (uživateli)
 • Agentura musí mít platné povolení ke zprostředkování práce (musí být na seznamu agentur práce: www.portal.mpsv.cz )

Pokud vás agentura přidělí k výkonu práce k uživateli, musí s vámi uzavřít 3 písemné dokumenty:

1.     pracovní smlouvu nebo DPČ s vámi jako zaměstnancem agentury

2.     dohodu o vašem dočasném přidělení k uživateli 

3.     písemný pokyn, ve kterém jako zaměstnanec agentury souhlasíte s výkonem práce podle pokynů uživatele (musí tam být pro koho, kde a jak dlouho budete pracovat, jaké budete mít pracovní podmínky a odměnu za práci, kdo vám bude dávat úkoly a kontrolovat vaší práci, jak může být vaše práce ukončena)

S agenturou můžete podepsat pracovní smlouvu nebo DPČ, nikdy ne DPP!

 

3. Dohoda o provedení práce (DPP)

Pro práci, kterou vykonáváte maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok

Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • dobu, na kterou DPP uzavíráte nebo sjednání na dobu neurčitou
 • hodinovou odměnu, kterou za práci dostanete (odměna na hodinu nesmí být nižší než 66,00 Kč, tj. 11000 Kč za měsíc - minimální mzda v ČR 1.1.2016); horní výše hodinové odměny není omezena

Musíte dostat jeden originál DPP

Z vaší odměny odvádí zaměstnavatel daň 15%.

Pokud je vaše odměna nižší než 10 000,- Kč, odvede za vás zaměstnavatel 15% srážkovou daň. Pokud je vaše odměna vyšší než 10 001,- Kč, potom za vás zaměstnavatel odvede 15% zálohovou daň.

Je-li vaše odměna nižší než 10 000,- Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění

Přesáhne-li vaše odměna 10 000,- Kč měsíčně, musí vás zaměstnavatel přihlásit k účasti na sociálním pojištění a veřejném zdravotním pojištění

Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné

Máte nárok na náhradu škody, která vám vznikne při práci

Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli

DPP končí když:

 • splníte dohodnutý úkol
 • odpracujete počet hodin podle dohody
 • odpracujete 300 hodin pro 1 zaměstnavatele za kalendářní rok
 • písemnou dohodou se zaměstnavatelem o tom, že chcete DPP ukončit
 • Od 1.10.2015 je možné DPP i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

4. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pro práci, kterou vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně

DPČ musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat
 • pracovní dobu, ve které budete činnost vykonávat
 • dobu, na kterou dohodu uzavíráte (doba určitá nebo doba neurčitá)
 • odměnu, kterou za práci dostanete

Neplatíte zdravotní ani sociální pojištění z odměny do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už zdravotní a sociální pojištění platíte a odpracovaná doba se vám tak započítává na důchod

Vaše pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin za den

Nemáte automaticky nárok na dovolenou, ale ve smlouvě to může být dohodnuto

Nemáte nárok na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné

V DPČ musíte mít uvedenou odměnu za měsíc nebo za 1 hodinu práce; minimální odměna na hodinu nesmí být nižší než 73,20 Kč (minimální mzda v ČR od 1. 1. 2018)

Máte nárok na náhradu mzdy v nemoci a o svátcích za dny, které jsou pracovní, dále na náhradu škody, která vám vznikne při práci

Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli

Nejčastěji je uzavřena na dobu určitou

DPČ končí když:

 • zaměstnavatel nebo zaměstnanec ukončí DPČ písemně s výpovědní lhůtou 15 dní
 • skončí sjednaná doba činnosti

 

5. Hrubá/čistá mzda

Hrubá mzda

 • měsíční mzda před odečtením daně, zdravotního a sociálního pojištění
 • skládá se ze základní mzdy, příplatků a náhrady mzdy
 •  výši hrubé hodinové nebo měsíční mzdy máte uvedenou v pracovní smlouvě, mzdovém výměru nebo na výplatní pásce

 

Super hrubá mzda

 • mzdový náklad zaměstnavatele
 • je hrubá mzda spolu s pojistným placeným zaměstnavatelem (25% sociální a 9 % zdravotní)
 • z této mzdy se vypočítává daňový základ

 

Čistá mzda

 • částka, kterou dostanete hotově nebo na bankovní účet
 • zaměstnavatel vám musí dát výplatní pásku (písemný doklad o mzdě)

 

6. Práce přesčas

Zaměstnavatel vám může z vážných provozních důvodů nařídit pracovat přesčas max. 8 hodin za týden a max. 150 hodin za rok (může i více, pokud s tím budete souhlasit). Pokud vám zaměstnavatel určí mzdu už s přihlédnutím k práci přesčas, nedostanete za ni příplatky (za práci přesčas ve větším rozsahu požadujte příplatky nebo náhradní volno).

 

7. Případy pracovního volna

a) volno se mzdou:

 • doba vašeho ošetření u lékaře
 • účast na vaší svatbě nebo svatbě dětí
 • převoz manželky do porodnice a zpět
 • úmrtí manžela, druha nebo dítěte
 • účast na pohřbu manžela, druha, dítěte, rodiče nebo sourozence
 • doprovod přímého rodinného příslušníka k lékaři

 

b) volno bez mzdy:

 • účast na svatbě vašeho rodiče
 • účast při porodu
 • doprovod ostatních rodinných příslušníků k lékaři
 • stěhování (max. 2 dny)
 • hledání nového zaměstnání (max. 0,5 dne v týdnu po dobu výpovědní doby, pokud dal výpověď zaměstnavatel vám, je toto volno s náhradou mzdy)

 

8. Ochranná doba

 • je to doba, kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď, např. doba pracovní neschopnosti, těhotenství, doba mateřské a rodičovské dovolené
 • to neplatí, pokud vám skončí pracovní poměr na dobu určitou
 • ochranná doba také neplatí, pokud vám zaměstnavatel dává výpověď proto, že se firma nebo její část zruší

 

Příklad 1: Pokud dostanete výpověď a ve výpovědní době onemocníte, přestává výpovědní doba běžet a opět se bude počítat, až skončí vaše pracovní neschopnost

 

Příklad 2: Pokud dostanete výpověď v době, kdy jste těhotná, vztahuje se na vás ochranná doba a výpověď je neplatná (i pokud jste o těhotenství nevěděla).

 

9. Odstupné

Násobek průměrné měsíční mzdy, který vám zaměstnavatel musí vyplatit, pokud ukončíte pracovní poměr dohodou z důvodu organizačních změn, nebo vám z těchto důvodů dá zaměstnavatel výpověď:

 • jeden plat, pokud jste u zaměstnavatele pracoval méně než 1 rok
 • dva platy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval 1 – 2 roky
 • tři platy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval více než 2 roky

Z odstupného se neplatí zdravotní ani sociální pojištění, pouze daň.

Jestliže nemůžete dále práci vykonávat pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání a zaměstnavatel s vámi proto chce ukončit pracovní poměr, je odstupné dvanáctinásobek měsíční mzdy.

Jestliže máte pracovní poměr na dobu určitou a dostanete ještě v průběhu jeho trvání výpověď, platí stejná ochrana a máte nárok na odstupné za stejných podmínek.

Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, úřad práce vám ji začne vyplácet až po uplynutí doby, za kterou vám náleží odstupné.

 

10. Potvrzení o zaměstnání (dříve „zápočtový list“)

 • potvrzení o době trvání pracovních poměrů
 • při skončení pracovního poměru vám ho zaměstnavatel musí vydat i bez vyžádání
 • zaměstnavateli můžete dát kopii potvrzení o zaměstnání a originál si ponechat

 

Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat:

 • o jaké zaměstnání se jednalo
 • od kdy do kdy trvalo
 • druh pracovního poměru
 • dosaženou kvalifikaci
 • zda pracovní poměr skončil z důvodů porušení pracovních povinností

 

Pro úřad práce budete potřebovat ještě údaje o výši průměrného výdělku – může být na odděleném potvrzení

 

11. Skončení pracovního poměru

Váš pracovní poměr může byt skončen (rozvázán) jen:

1.     dohodou,

2.     výpovědí,

3.     okamžitým zrušením,

4.     zrušením ve zkušební době,

5.     uplynutím sjednané doby u pracovní smlouvy na dobu určitou

 

Pracovní poměr cizince může také skončit:

 • dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území České republiky podle rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
 • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zelená karta,
 • dnem vyhoštění z území ČR

 

12. Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na skončení (rozvázání) pracovního poměru k určitému dni.

Dohodu o skončení pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná! Můžete požadovat, aby v dohodě byly uvedeny důvody skončení pracovního poměru.

  Když je v dohodě písemně uveden organizační důvod, máte nárok na odstupné.

Musíte dostat originál dohody o skončení pracovního poměru. Pracovní poměr končí dnem uvedeným v dohodě.

 

13. Výpověď

Výpověď může dát zaměstnavatel i zaměstnanec, musí byt dána písemně a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná. Vy jako zaměstnanec můžete dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z určitých důvodů:

 • organizační důvody (změny):
 • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší
 • zaměstnavatel nebo jeho část se stěhuje
 • jako zaměstnanec se stanete nadbytečným
 • a v souvislosti se změnou vašeho zdravotního stavu: jestliže nesmíte podle posudku závodního lékaře dál dělat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo jste podle lékařského posudku ztratil schopnost vykonávat dál dosavadní práci
 • protože nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro výkon této práce. Pokud je zaměstnavatel nespokojen s vaší prací, musí vás písemně upozornit a dát vám přiměřený čas k nápravě
 • zvlášť hrubým způsobem porušíte povinnost dodržovat léčebný režim v době vaší dočasné pracovní neschopnosti, např. být v místě pobytu, dodržovat lékařem povolený rozsah vycházek (zaměstnavatel sleduje prvních 21 dnů, od ledna 2014 to bude prvních 14 dní vaší nemoci).

 

Pokud byla dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je nejméně 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

I když skutečné důvody skončení vašeho pracovního poměru jsou organizační, může vám zaměstnavatel:

 • nabídnout k podpisu dohodu o skončení pracovního poměru. Na dohodu přistupte pouze, pokud je pro vás výhodná.
 • chtít dat výpověď z jiných důvodů, například z důvodu porušení pracovních povinností. To je možné pouze tehdy, pokud vás zaměstnavatel předem písemně upozornil na možnost výpovědi.

 

Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé strany.

 

14. Okamžité zrušení pracovního poměru

 

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete vy i zaměstnavatel, a to vždy písemně a musí být přesně určen důvod.

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, když jste:

 • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 • zvlášť hrubě porušil svoje pracovní povinnosti

 

Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou ženou, ženou na mateřské dovolené, nebo pracovníkem na rodičovské dovolené.

Vy jako zaměstnanec můžete okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliže:

 • vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

 

 Nezaměňte den splatnosti a den výplaty. Splatnost je do konce měsíce následujícího po odpracovaném měsíci.

 

 • podle posudku závodního lékaře nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vás nepřeřadil do 15 dnů na jinou vhodnou práci

V těchto případech vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. minimálně 2 měsíce)

 

15. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vy i zaměstnavatel můžete dát návrh na skončení ve zkušební době i bez uvedení důvodu. Musí být písemně. Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr v době vaší pracovní neschopnosti. Nenáleží vám odstupné.

Důvody ukončení pracovního poměru mají vliv na výši podpory v nezaměstnanosti! Jestliže ukončíte zaměstnání bez vážného důvodu sami (tedy sami dáte výpověď) nebo dohodou se zaměstnavatelem (podepíšete dohodu a nebudou v ní uvedeny důvody ukončení ze strany zaměstnavatele) a pokud splníte podmínky pro podporu v nezaměstnanosti, budete ji dostávat nižší (45% průměrného měsíčního výdělku).

 

Odkaz na test z pracovního práva