Head Fb Header Google Translate
Kurzy češtiny pro cizince.cz Centrum pro integraci cizinců

JOB manuál • Nostrifikace vzdělání

NOSTRIFIKACE VZDĚLÁNÍ

1. Nostrifikace středoškolského vzdělání

2. Nostrifikace vysokoškolského vzdělání

3. Souhrnný web o nostrifikaci vzdělání

 

1. Střední školy

Uznávání rovnocennosti (nostrifikace) vysvědčení vydaných zahraničními středními školami (SŠ)

Řeší krajské úřady (odbor školství),  V Praze je to odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy. O nostrifikaci rozhodne na základě ověřené kopie vašeho zahraničního vysvědčení. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah vyučovaných předmětů, musíte také předložit rámcový obsah vzdělání v oboru, v němž jste dosažené vzdělání získali. Pokud se obsah vzdělání v zahraniční škole částečně odlišuje (nebo nepředložíte úplné podklady), úřad vám může nařídit složit z daného předmětu nostrifikační zkoušku.

U některých států je vyžadována legalizace – tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a ověření,  že daná škola má odpovídající akreditaci. Ověření vydává příslušný zastupitelský úřad České republiky a dále ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž má škola sídlo. 

Při podání žádosti platíte poplatek 1.000Kč.

Lhůta k vyřízení je 30 – 60 dnů.

Postup: 

1. Vyplníte žádost (ke stažení zde: Praha, zde: ostatní kraje)

2. K žádosti musíte připojit:

  • ověřenou kopii vašich dokladů (=certifikát, vysvědčení apod.) o absolvovaném vzdělání  (vč. legalizace, pokud je pro vaši zemi původu nutná)
  • překlad dokladů o vzdělání do českého jazyka českým soudním tlumočníkem
  • legalizovaný a českým soudním tlumočníkem do českého jazyka přeložený  doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole - přehled předmětů  s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia
  • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
  • doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.).

3.      Žádost podáte v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1 (přízemí Škodova paláce)

Kontaktní osoby:

Mgr. Martin Fučík, č. dveří 618, tel.: 236 005 214
Jana Neumanová, č. dveří 635, tel.: 236 005 266

V případě nejasností doporučujeme zajít se osobně poradit (lépe po předchozí telefonické domluvě) přímo na Magistrát hl. m. Prahy v návštěvní dny:
pondělí   12,00 - 17,00 hod
středa      8,00 - 11,30    12,30 - 18,00 hod

úřední hodiny podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova  35: 

pondělí - čtvrtek   8,00 – 18,00

pátek                     8,00 – 16,00

Více: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/4623.html

 

2. Vysoké školy

Uznávání rovnocennosti vysokoškolského vzdělání (VŠ)

O uznání VŠ vzdělání rozhodují jen veřejné vysoké školy, soukromé VŠ tuto pravomoc nemají. V konkrétním případě rozhoduje ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obdobný akreditovaný studijní program, jako je ten, který jste vystudovali v zahraničí.

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je  na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) - sekce Vzdělávání, podsekce Vysoké školství, volba Studijní programy. (Adresy veřejných vysokých škol jsou uvedeny v sekci Vzdělávání, podsekce Vysoké školství, volba Přehled vysokých škol)

Pokud nenajdete obdobný obor, jaký jste vystudovali, určí příslušnost vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně může rozhodnout o uznání Vašeho vzdělání samo ministerstvo.

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů, mohou doklady používat na území ČR přímo, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

V řízení o uznání zahraničního VŠ vzdělání se posuzuje obsah a rozsah zahraničního studia a to, zda odpovídá studiu v obdobném studijním programu v ČR. V případě zjištění podstatných rozdílů vaši žádost zamítnou.

Pokud Vaše zahraniční vzdělání uznají, obdržíte rozhodnutí o uznání vzdělání  a potvrzení, že je vaše vzdělání rovnocenné se vzděláním v odpovídajícím programu na české VŠ. Případně dostanete též  osvědčení, že máte právo užívat v ČR váš zahraniční titul.

Postup:

1) Vyplníte písemnou žádost (lze nalézt na stránkách příslušné VŠ) 

obory na Univerzitě Karlově: http://ff.cuni.cz/FF-1432.html

VŠE: http://www.vse.cz/studium/postup_uznavani_zahranicniho_VZK.php

 

2) K žádosti musíte připojit:

  • úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia,
  • dodatek k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“) nebo výpis o vykonaných zkouškách,
  • ověřený překlad obou těchto dokumentů do češtiny

U některých států je nutnost legalizace, tj. potvrzení, že studijní program uskutečňovala oprávněná instituce.

Seznam států, kde je vyžadována legalizace (či pouze apostila) zde:

http://www.vse.cz/studium/postup_uznavani_zahranicniho_VZK.php

 

3) Podáte žádost včetně výše uvedených příloh na REKTORÁT příslušné VŠ

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

V případě zamítnutí je možné podat ODVOLÁNÍ ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. ve většině případů znovu na příslušnou VŠ. O odvolání může rozhodnout veřejná vysoká škola (v případě, že odvolání vyhoví) nebo odvolání postoupí Ministerstvu školství jako odvolacímu orgánu. Ministerstvo školství pak o odvolání rozhodne. Toto rozhodnutí je už konečné, nejde se odvolat.

Důležité kontaty:

Rektoráty VŠ 

Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, Ing. Štěpánka Skuhrová
U Dvou srpů 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
tel. 257 011 335, fax 257 531 672, e-mail: skuhrova@csvs.cz, www.csvs.cz

Pro potřeby pracovního trhu (tj. za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a studiu na vysoké škole) může vydat závazné stanovisko o srovnatelnosti studia na zahraniční vysoké škole s vysokou školou na území České republiky Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Centra pro studium vysokého školství.

MŠMT

odbor vysokých škol
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel. 234 811 111, fax 234 811 790, www.msmt.cz